Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Aký titul nám policajti zapíšu do občianskeho preukazu ?

...nie je jedno, či použijeme výraz „akademický titul“ alebo „profesijný titul“. Jeden do občianskeho preukazu zapíšu, ale druhý nie...
Od roku 2019 platí  zákon č. 395/2019 o občianskych preukazoch. Ten v ust. § 3 umožňuje na žiadosť, zapísať do občianskeho preukazu: ... „skratku akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu, umelecko-pedagogického titulu alebo iného titulu, alebo vedecko-akademickej hodnosti, umelecko-akademickej hodnosti alebo vedeckej hodnosti absolventa vysokej školy, alebo skratka titulu, ktorý je občan oprávnený používať podľa osobitného predpisu.“  Na webstránke Policajného zboru sa ešte dočítate, ktoré doklady je potrebné predložiť k zápisu titulu do občianskeho preukazu. Sú to vysokoškolský diplom a vysvedčenia o štátnych skúškach, získané podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. (§ 65 ods.3). Spomínaný zákon pozná napríklad tieto tituly :

Bc. (§ 52 ) Ing., Ing. arch., MUDr., MDDr., MVDr,, Mgr., Mgr. art., RNDr., PharmDr., PhDr., JUDr., PaedDr., ThDr.,  (§ 53) PhD., ArtD, ThLic.,  (§ 54)  Vedecko-pedagogické tituly a umelecko-pedagogické tituly „docent“ skratka doc. a „profesor“  skratka prof.  (§ 76)  Iný titul- čestný titul „profesor emeritus" (emeritný profesor). (§ 78) Vedecké hodnosti „kandidát vied" (v skratke „CSc.") a „doktor vied" (v skratke „DrSc.") (§110 ods.5) Ustanovenie o tituloch sa nevzťahuje na absolventov Vysokej školy Zboru národnej bezpečnosti, Vojenskej politickej akadémie Klementa Gottwalda a Vysokej školy politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa.

Pozor,  nie je jedno, či použijeme výraz „akademický titul“ alebo „profesijný titul“.  Totiž, akademické tituly sa udeľujú po splnení predpísaných podmienok iba absolventom vysokoškolského štúdia a iba tie sa dajú zapísať aj do občianskeho preukazu a používať pri svojom mene a priezvisku. Profesijné tituly sa môžu iba písať za menom a priezviskom. Platí to aj pre osoby, ktoré získali „len“ vyššie odborné vzdelanie.   https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/513/20190901 A podľa internetových informácii, medzi profesijné a nie akademické tituly patria aj tieto skratky: BBA, MBA, DBA, MSC, LL.M., M.A., MPH, MHA, Ph.D., preto ich zrejme tiež nezapíšu do občianskeho preukazu. https://www.it-academy.sk/kategoria/profesijne-tituly-a-certifikacie/. A úplne na záver. Stále platí, že oprávnené používanie akademických, či profesijných titulov na Slovensku je terra incognita. Totiž v ucelenej právnej rovine to pravdepodobne nerieši žiadny všeobecne záväzný právny predpis. Preto sa napr. v zákone o vysokých školách dočítame, že akademický titul  sa udeľuje, ale v zákone o občianskych preukazoch sa hovorí o titule, ktorý je občan oprávnený používať.

V kontexte s tým, vyznieva inštrukcia ministra Matoviča pre jeho úradníkov, kedy môžu a kedy nemôžu pred jeho meno písať magisterský titul ako nepodarený vtip. Alebo, čo si myslieť, keď uchádzač o titul profesora na univerzite, vo svojom profesijnom životopise namiesto údajov (akademický titul, vedecko-pedagogický titul, alebo umelecko-pedagogický titul a vedecká hodnosť), ktoré sú záväzné a sú publikované v Prílohe k vyhláške č. 246/2019 Z.z. napíše aj profesijné tituly (MBA,LL.M.)?  ( Viac na túto tému píšem aj v mojich predchádzajúcich blogoch: http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=2c2359c83be86294d8f3324158c12053  http://doko.blog.portal.sk/detail.html?a=9ecbc38ab6a26f19461b2c7d8e157223   Všetko najlepšie v novom roku 2022 praje doko.Zákony | stály odkaz

Komentáre

 1. Aký titul nám policajti zapíšu do občianskeho preukazu?
  Pán doktror,

  mohli by Ste uviesť zákon, podľa ktorého absolventi VPA, VŠ ZNB a VŠP ÚV KSČ nemajú zapísané tituly v obč. preukazoch?

  Ďakujem
  publikované: | autor: Dubeň (e-mail, web, neautorizovaný)
 2. Pán Dubeň. Nezapíšu to tým,
  ktorí by chceli uplatniť ust. § 110 ods. 5 zák. č. 131/2002 Z.z.
  publikované: | autor: doko (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014