doko

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Zmeny v priznávaní starobných dôchodkov, týkajúce sa poberateľov výsluhových dôchodkov

7.11.2022... zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení je zložitý nielen svojim obsahom, ale aj veľmi vysokým počtom noviel. Za takmer 20 rokov jeho platnosti bol priemerne za rok novelizovaný skoro 7 krát...
Podľa Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2022, bol do medzirezortného pripomienkového konania 27.10.2022 daný návrh zák. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Pripomienkové konanie bude ukončené 18.11.2022. Potom o ňom bude rokovať vláda, ktorá by ho mala schváliť a posunúť do NR SR. Ak novelu poslanci schvália, bude to už 133. novela tohto zákona a  nadobudne účinnosť 1.7.2023. Ide o dlho očakávanú legislatívnu iniciatívu, ktorá po takmer 20 rokoch má zabezpečiť, aby boli odstránené chyby v zákone 461/2003 Z. z.  Tie spôsobovali to, že poberateľom výsluhových dôchodkov, Sociálna poisťovňa (SP) obdobie civilného sociálneho poistenia, ktoré bolo kratšie ako 15 rokov, odmietala započítavať pre účely priznania starobných dôchodkov (SD). A tak sa mnohí poberatelia výsluhových dôchodkov (VD) súdili so SP a Najvyšší súd SR opakovane potvrdil, že toto obdobie dôchodkového poistenia, musí SP započítavať spolu s obdobím výsluhového zabezpečenia ako nárok na získanie čiastkového (SD). Uvediem časť z navrhovanej zmeny zákona. Citujem : " § 60 (1) Obdobie dôchodkového poistenia na účely nároku na dôchodkovú dávku a určenia   sumy dôchodkovej dávky je obdobie  a) povinného dôchodkového poistenia a obdobie dobrovoľného dôchodkového poistenia, ak za tieto obdobia okrem období uvedených v § 140 bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenie podľa tohto zákona, ak odsek 2 neustanovuje inak, b) výkonu služby policajta a profesionálneho vojaka v rozsahu, ktorý
1.      nezakladá nárok na výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu,2)
2.      zakladá nárok na výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu,2) ak bolo získané aj obdobie podľa písmena a).“

Treba podotknúť, že navrhovaná zmena sa okrem SD dotkne aj pomerných starobných dôchodkov a invalidných dôchodkov u vyššie spomínaných poistencov, ak vykonávali službu podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. V návrhu zákona je tiež stanovený spôsob určenia teoretickej sumy a čiastkovej sumy SD, ktoré budú rozhodujúce pre výpočet predmetného čiastkového SD. Inak povedané, poberatelia VD, ktorí okrem odvodov pre účely výpočtu VD odvádzali poistné odvody aj do SP a splnili ostatné podmienky platné pre priznanie SD (napr. dôchodkový vek) budú môcť súbežne poberať celý VD aj čiastkový SD. Dôvodová správa ďalej uvádza, že touto zmenou sa bude garantovať aby hmotné zabezpečenie spomínaných poistencov v starobe, zodpovedalo celkovému počtu rokov ich dôchodkového poistenia (čiže obdobie výsluhy aj obdobie dôchodkového poistenia). Pritom takto určená suma čiastkového SD nesmie byť nižšia ako suma SD určená len so zohľadnením obdobia dôchodkového poistenia získaného vo všeobecnom systéme. Tiež sa navrhuje, aby SD už priznané v súlade s judikatúrou Najvyššieho súdu SR, sa zachovali aj po nadobudnutí účinnosti navrhovaného zákona, teda po 1. 7. 2023. Novela vôbec neráta so zmenami v osobitnom zákone, ktorým je zák. č. 328/2022 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, hoci by podľa mňa mala na to reagovať.

Čo na záver ? Blogom chcem upriamiť pozornosť na fakt, že zmena v zákone sa má dotknúť len tých poistencov SP, ktorí už poberajú alebo budú poberať, uvedené dôchodkové dávky vyplácané podľa osobitného predpisu, čiže podľa zákona 328/2022 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Tiež si myslím, že okrem týchto poistencov, by ďalší legislatívny proces mali priebežne sledovať aj ich profesijné organizácie.  Napr. na tejto web stránke https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/690  Možno, že konečne sa už bude pre účely čiastkového SD, započítavať aj doba na prípravu na povolanie po 15. roku fyzického veku, až po prijatie do služobného pomeru. (napr. štúdium na stredných školách). Svetu mier a príjemnú jeseň praje doko.


Vojsko | stály odkaz

Komentáre

 1. Peniaze vždy vzbudia záujem
  Zdravím Vás pán Kotulič, aby som veci riadne pochopil musím uviesť príklad :
  1. Bývalý príslušník armády odchádzal do civilu v roku 1998, kedy tento odpracoval 20 rokov v I kategórií funkcií, poberá výsluhový dôchodok.
  2. Od roku 1998 doteraz neustále pracuje a teda odvádza aj odvody do SP , splnil zvýhodnený dôchodkový vek a teda aj poberá SD.
  Otázka
  Zmení sa po prijatí uvedeného návrhu nejako čo do výšky už jeho priznaný SD ? Podľa mňa nie. Alebo, má mu SP prepočítať aj dobu po odchode do civilu / 1998 - 1999/ nakoľko v tejto dobe boli vtedy odvody vojakov do SP a táto doba sa doteraz nezohľadňovala pri výpočte jeho SD?
  publikované: 07.11.2022 16:11:30 | autor: Ivan Čaniga (e-mail, web, neautorizovaný)
 2. No treba sa hlbšie zamýšľať
  Ešte raz som sa zamyslel nad príkladom vyše. A samozrejme hlúposť. Veď od prepustenia do civilu - do konca roku 1999 do SP nič neodvádzal z práce vojaka , bol predsa v civile. Takže nič sa dorátavať nebude /na SD/.
  publikované: 07.11.2022 16:36:08 | autor: Ivan Čaniga (e-mail, web, neautorizovaný)
 3. vapeciga
  Thank you for your article. I really enjoyed reading your post, and hope to read more. <a href="https://www.vapeciga.com/collections/joyetech" rel=dofollow>joyetech evio c</a>、、、、<a href="https://www.vapeciga.com/collections/eleaf" rel=dofollow>eleaf iore</a>
  publikované: 08.11.2022 07:18:51 | autor: Nuq (e-mail, web, neautorizovaný)
 4. Pán Čaniga, o dôchodkových kategóriach si môžete prečítať viac
  publikované: 08.11.2022 11:53:56 | autor: doko (e-mail, web, neautorizovaný)
 5. mtom
  Pretty nice post, thanks for the awesome article. I’m having troubles subscribing to your blogs feed. Thought I’d let you know
  publikované: 05.12.2022 11:47:35 | autor: facebook (e-mail, web, neautorizovaný)
 6. vv
  Thanks for the informative article. Are you on twitter?
  publikované: 11.12.2022 13:45:34 | autor: 슬롯사이트 (e-mail, web, neautorizovaný)
 7. Bangalore Call Girl Number
  Thanks for the informative article.
  publikované: 02.05.2023 09:38:53 | autor: Bangalore Call Girl Number (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014