Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Matovičova ignorancia elementárneho práva, paralyzuje vládu ako celok a robí hanbu všetkým Slovákom

...S trochou irónie je to ako, keď výsledok negatívneho testu na COVID – 19 stačí policajtom nato, aby pustili vodiča kamióna na naše územie, ale už by ich nezaujímal základný fakt, či má takýto vodič aj platný vodičský a technický preukaz.
Je smutné, že Slovensko sa musí trápiť s niečím, čo vôbec nemuselo byť. Stačilo len, ak  by platné zákony v celom rozsahu, dodržiaval aj pán Matovič. Áno, vôbec nemusela byť aféra okolo Sputnika V, ak by bol dodržaný Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. Tam sa totiž každý môže dočítať napríklad aj toto:

Ministerstvo hospodárstva je ústredným orgánom štátnej správy pre vnútorný obchod, zahraničný obchod vrátane obchodovania s výrobkami obranného priemyslu a tvorby zahraničnej obchodnej politiky, ochranu spotrebiteľa s výnimkou ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb a koordináciu politiky vnútorného trhu Európskej únie (§ 6)

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí zabezpečuje ochranu práv a záujmov Slovenskej republiky a jej občanov v zahraničí, styky s orgánmi a predstaviteľmi cudzích štátov v Slovenskej republike a v zahraničí, koordináciu prípravy a vnútroštátneho prerokúvania, uzatvárania, vyhlasovania, vykonávania a vypovedávania medzinárodných zmlúv, koordináciu presadzovania obchodno-ekonomických záujmov Slovenskej republiky v zahraničí a jednotnú prezentáciu Slovenskej republiky v zahraničí. (§ 14)

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy pri plnení svojich úloh úzko spolupracujú. Vymieňajú si potrebné informácie a podklady a prerokúvajú s inými ministerstvami opatrenia, ktoré sa ich dotýkajú. (§ 38) Činnosť ministerstiev prostredníctvom ministrov a činnosť ostatných ústredných orgánov štátnej správy prostredníctvom ich štatutárnych orgánov riadi, koordinuje a kontroluje vláda. Vláda schvaľuje zahraničné cesty predsedu vlády, podpredsedov vlády, ministrov, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy a vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky. (§ 39) Ak si k tomu doplníme znenie Čl. 2 ústavy kde sa píše, že ...“ Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon,“  potom z toho teda jednoznačne vyplýva, že štátne orgány, pravdaže i členovia vlády, majú ústavou a zákonmi taxatívne určený rozsah i spôsob realizácie svojej právomoci, čiže žiadna svojvôľa nie je prípustná.

Potom, ak pán Matovič, či ešte ako predseda vlády alebo ako minister financií, keď vykonáva určité úkony (plní napr. kompetenciu ministra hospodárstva alebo ministra zahraničných vecí pri nakupovaní vakcíny Sputnik V), musí byť k tomu zmocnený celou vládou. Podľa mňa, ak vláda chcela na návrh vtedajšieho predsedu vládu, kúpiť vakcínu Sputnik V, mala tým poveriť ministra hospodárstva a ministra zahraničných vecí, lebo nimi riadené ministerstvá to majú v povinnostiach. ( Ministerstvo hospodárstva je ústredným orgánom štátnej správy pre  vnútorný a zahraničný obchod. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí zabezpečuje koordináciu presadzovania obchodno-ekonomických záujmov Slovenskej republiky v zahraničí.) Žiaľ nestalo sa tak. A to nie je vina iba pána Matoviča, ale iste aj dôsledok málo dôrazného prístupu k plneniu svojich povinnosti, ostatných členov vlády. Totiž, počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu  žiadny zákon nezrušil Čl.2 Ústavy SR a to,  že štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Naopak, počas týchto udalosti sa dodržiavanie všetkých zákonov vyžaduje prísnejšie ako v stave bezpečnosti. S trochou irónie mi to pripomína hypotetickú situáciu, keď výsledok negatívneho testu na COVID – 19 stačí policajtom nato, aby pustili vodiča kamióna na naše územie, ale už by ich nezaujímal základný fakt, či má takýto vodič aj platný  vodičský a technický preukaz. Pekný deň praje doko.


Zákony | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014