doko

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Genéza vzniku valorizácie od roku 1991

..asi by sa na tento právny humus, mala aspoň podívať súčasná vláda, síce nevolená, ale pozostávajúca z odborníkov a nie neodborníkov - politikov ...
Mnoho poberateľov dôchodkových dávok asi  netuší, že s pravidelným zvyšovaním dôchodkov sa začalo  od 1. marca 1991, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 46/1991 Zb, o zvyšovaní dôchodkov. Hovorí sa v ňom toto:... „Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone: § 1 Tento zákon upravuje zvyšovanie dôchodkov z dôchodkového zabezpečenia, a to starobných, invalidných, čiastočných invalidných dôchodkov, dôchodkov za výsluhu rokov, vdovských a sirotských dôchodkov.“ Zákon platil od 1. 3. 1991 až do 31.12. 2003. Pritom právo na sociálne zabezpečenie bolo zaručené všetkým občanom v jednom zákone č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení. Pravda je ale aj to, že pre vojakov z povolania, príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti a príslušníkov zborov nápravnej výchovy, platila z uvedeného zákona najmä jeho Piata časť. Tým chcem povedať, že aj valorizácia, či zvyšovanie dávok, boli síce až do 30.6.2002 robené podľa rovnakých zákonov, ale termín valorizácie nebol každý rok rovnaký. (napr. 1991 marec, 1992 január, 1993 marec a december, 1994 september, 1995 júl, atď.) Zákon č. 306/2002 Z.z. o zvýšení dôchodkov v roku 2002 a o úprave dôchodkov priznaných v roku 2003, ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2002,  stanovil pre rok 2003 termín valorizácie  na 1. január. Inak povedané, tento termín valorizácie mohol byť implementovaný aj do osobitného zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, lebo ten tiež nadobudol platnosť 1.7. 2002, ale ako vieme nestalo sa tak. Dokonca už prvý osobitný zákon č.114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov (platil od 1.5.1998 do 30.6.2002) mal v § 59 zvyšovanie definované takto:..“ Priznané výsluhové príspevky a dôchodky sa zvyšujú v rovnakých termínoch a rovnakým spôsobom ako dôchodky zo všeobecného sociálneho zabezpečenia“.

1. januára 2004 začal platiť nový všeobecný zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení, ktorý nahradil zákon 100/1988 Zb. Nový zákon, ale prevzal zo zákona č. 222/2003 Z.z. o zvyšovaní dôchodkov v roku 2004,  termín valorizácie 1.7. Všetko by bolo v poriadku, keby nebol v roku 2009 novelizovaný samotný všeobecný zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení zákonom 449/2008 Z. z. Ten totiž jednoznačne určil, že zvyšovanie dôchodkov sa počnúc rokom 2009 zmení nastalo z 1.7. na 1.1.  A hoci dôvodová správa k zákonu č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, pri § 68 výslovne uvádza, že ...“Zvyšovanie dôchodkov z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov sa navrhuje realizovať v rovnakých termínoch ako zvyšovanie dôchodkov zo všeobecného sociálneho poistenia...“ toto sa od roku 2009 nedodržuje. Odvtedy teda platia (v rozpore s tradíciou a legislatívnym zámerom predkladateľa zákona), dva termíny pre valorizáciu. Civilné dôchodky sa stále valorizujú k 1. januáru, ale výsluhové dôchodky, stále len k 1.júlu. Samozrejme, že týmto svojvoľným nedodržaním záverov z dôvodovej správy NR SR, došlo pri valorizácii výsluhových dôchodkových dávok, ku skráteniu stanoveného 12 mesačného obdobia vyplácania valorizácie (1.1. až 31.12.),  len na pol roka (1.7. až 31.12.) v každom kalendárnom roku a to od roku 2009, až po súčasnosť. Touto svojvôľou legislatívci ministerstva vnútra, ktoré je gestorom spomínaného zákona, vytvorili precedens, ktorý teraz používajú ako vlastný, ničím nepodložený argument, proti jednotnému termínu valorizácie dôchodkových dávok. Čo je ako som už uviedol, v absolútnom rozpore s pôvodným legislatívnym zámerom a cieľom osobitného zákona 328/2002 Z. z., ktorý je osobitným preto, lebo tak ako je to uvedené v spomínanej dôvodovej správe - má byť pre jeho užívateľov výhodnejší než je zákon všeobecný č. 461/2003 Z. z. !  Podotýkam - nie nevýhodnejší ale výhodnejší ! Toto napísali poslanci NR SR v dôvodovej správe v roku 2002. A to najpodstatnejšie. Bumerang legislatívnej svojvôle úradníkov ministerstva vnútra ich dostihol v roku 2023.  Konkrétne v tom, že do zákona č. 328/2002 Z. z. v jeho jednej novele pridali v § 68 ods. 16, ktorý znie takto: citujem:…” Od 1. júla 2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového zabezpečenia zvyšujú.” Koniec citátu. 

Bumerang je v tom, že v roku 2023 sa podľa všeobecných predpisoch o sociálnom poistení na kalendárny rok 2023, ktorým je jednoznačne celý zákon č. 461/2003 Z. z., musia dôchodkové dávky valorizovať dvakrát (o 11,8 % a 10,6 %). Civilné dôchodkové dávky, už raz valorizované boli ( 1.1 2003)  a druhú valorizáciu, ktorú dôchodcom z celého srdca želám,  budú mať od 1.7.2023. Výsluhové dôchodky v roku 2023, ale valorizované neboli. A tak sa stalo, že k 1.7. 2023  majú byť tieto dôchodky valorizované najprv o 11,8 % a potom o 10,6 %. A toto, hoci je to pre každého, na prvý pohľad úplne jasné a zrozumiteľné, zamotalo hlavu dotknutým ministerstvám (najmä vnútra a obrany) tak, že spochybňujú samotnú platnosť  § 68 ods. 16, ktorý sami iniciovali už v roku  2013. Dôvodová správa k tejto novele totiž uvádza: ...“Od 1. júla 2018 sa mení mechanizmus valorizácie, opäť však základom valorizácie dávok výsluhového zabezpečenia bude valorizácia dôchodkových dávok v civilnej sfére...“  Novela vyšla 11.4.2013 ako zákon č. 80/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení. Aj napriek týmto nezvratným faktom, kompetentní nie sú schopní jasne vysvetliť,  ako sa toto zákonné ustanovenie bude v praxi realizovať od 1.7. 2023. !!! ???  Svetu mier a pokojné leto praje doko.


Vojsko | stály odkaz

Komentáre

 1. Mnohí, respektíve väčšina ozbrojencov právne ešte nedozrela
  Odborné články a poznatky autora sú určite mnohým známe. Nie je tomu inak ani tentokrát. Nájsť nitku v poznaní valorizácie výsluhových dôchodkov znamená poznať a vidieť súvislosti, o ktorých sa ani nemôžeme s pánom Kotuličom vôbec zrovnávať. Ďakujem za tieto informácie . Určite opäť iba dokreslil stav odišlých ozbrojencov do zaslúžených čias odpočinku.
  Všetky mince však majú dve strany / na Slovensku aj viac /. Hovorím predovšetkým o hraničnom momente, kedy už väčšina z nás nechce ísť ďalej. Teda aktivita obrany proti bezpráviu vôbec neodráža to, čo je v nás. Brániť a chrániť poriadok a česť tohto národa. Stretávam sa s týmto fenoménom už veľmi dávno a som vnútorne zhrozený. Veď zostať na pozícii iba pozorovateľa, či okukávača neprináleží nám, ktorí máme za sebou útrapy spojené s oddanosti voči všetkým republikám, v ktorých sme slúžili. A reku bolo ich dosť. Ak so sa snažil nájsť príčinu tohto, nazvem to - nezáujmu -, zistil som, že uspokojenie končí prípisom zaslúženej štátnej dávky na náš účet. Dalo by sa s týmto hádam aj súhlasiť, ak by. Ak by tu neboli nutné takéto prípisy, ako pán Kotulič popisujeí. Či môžem to dokumentovať aj našou Petíciou, ktorá tiež skončila v hlavách nepolitikov v tom poslednom zákutí ich myslenia. Veď čo? Akýže mám ja osoh z toho, že sa zachovám ako sa patrí / určite takto dámy a páni zodpovední za naše osudy zmýšľajú /. Ale poďme späť k hranici krokov oklamaných ozbrojencov. Každý si hádam dokáže zrátať, o koľko nás vedúci / aj tak sme volali šéfov ministerstiev / svojou klamlivou politikou obrali. A reku, nejedná sa o žiadne fazuľky, či hrachy, či iné strukoviny. Hovoríme o ťažkých peniazoch. Obrana - nie tá , o ktorej sa možno domnievame, ale tá, ktorá tu chýba. Správne uvažuje ten, kto si pomyslel , že právna rovina je potrebná aj tu. A tu aj končí úmysel mnohých ozbrojencov ochrániť to, čo nám patrí. Prečo asi ? Nuž stále sa musím vrátiť späť k úvahe - máš výsluhový dôchodok, tak mlč, lebo. Lebo čo? Páni politici. Aj ja som za dobu svojej vojenskej kariéry poznal minimálne dne kôrky vojenského chlebíka. Dobrú i tú , predovšetkým zlú. A dnes, keď denne čítam - odišiel od nás - iba smutne zaspomínam vo svojej vnútornej kronike života.
  Nedávno som si opäť otvoril stránku Zväzu vojakov tu https://zvazvojakov.sk/aktivity---zvaz/rokovanie-zv-sr-v-advokatskej-kancelarii-judr-janosika-k-dalsej-spolupraci-a-vyuzitiu-uctu-advokat/
  kde som sa dočítal, že konečne asi vytiahneme aj iné zbrane proti svojvôli neprajníkov a dovolím si konštatovať naničhodníkov , ktorí sami nedodržujú to za čo ich platíme . Pevne dúfam, že táto cesta ukáže, že s nami sa má vždy zachádzať v rukavičkách. Presne tak, ako som sa zaväzoval v prvej prísahe / a potom ich bolo dosť, podľa zmeny štátnosti / .
  Našou zbraňou je dnes rozum a právne vedomie.
  publikované: 25.06.2023 17:37:09 | autor: Ivan Čaniga (e-mail, web, neautorizovaný)
 2. 22.6.2023 na jednaní MO SR a ZV SR sa na web stránke ZV SR objavila táto informácia
  "Diskusia bola zameraná aj na súčasné dianie vo veci udržania a posilnenia sociálnych istôt výsluhových dôchodcov v pôsobnosti MO SR, mimoriadnej valorizácii a valorizácii výsluhových dôchodkov, ako takej. Minister konštatoval, že je informovaný o dianí v tejto oblasti." A to je všetko !?!?
  publikované: 28.06.2023 07:29:46 | autor: doko (e-mail, web, neautorizovaný)
 3. https://meoktwi.com/
  Sweet site, super design and style, real clean and employ pleasant. <a href="https://meoktwi.com/" target="_blank">https://meoktwi.com/</a>
  publikované: 04.08.2023 03:01:43 | autor: https://meoktwi.com/ (e-mail, web, neautorizovaný)
 4. https://totovera.com/
  Wow, this paragraph is good, my younger sister is analyzing such things, thus I am going to convey her. https://totovera.com/
  publikované: 04.08.2023 03:02:05 | autor: https://totovera.com/ (e-mail, web, neautorizovaný)
 5. https://totovera.com/
  Woah! I’m really enjoying the template/theme of this website. It’s simple, yet effective. https://totovera.com/
  publikované: 04.08.2023 03:03:00 | autor: https://totovera.com/ (e-mail, web, neautorizovaný)
 6. https://totovera.com/
  Woah! I’m really enjoying the template/theme of this website. It’s simple, yet effective. https://totovera.com/
  publikované: 04.08.2023 03:03:33 | autor: https://totovera.com/ (e-mail, web, neautorizovaný)
 7. https://totovera.com/
  A lot of times it’s hard to get that “perfect balance” between usability and visual appeal.
  publikované: 04.08.2023 03:04:03 | autor: https://totovera.com/ (e-mail, web, neautorizovaný)
 8. https://mymelee.com/
  I would repeat that we site visitors are quite blessed to live in a useful community with many marvellous individuals with helpful principles. https://mymelee.com/
  publikované: 04.08.2023 03:05:32 | autor: https://mymelee.com/ (e-mail, web, neautorizovaný)
 9. Peacocktv.com/tv - Enter Your Tv Code
  Thank you so much for this kind of valuable post its amazing post it may helpful for each visitors.
  For more information go through my websites here;
  https://ww-peacocktv.com/tv/
  https://www-peacocktv.com/
  publikované: 28.12.2023 11:00:27 | autor: peacocktv.com/tv (e-mail, web, neautorizovaný)
 10. Vudu.com/start - Enter VUDU Activation Code 2021
  This type of article that enlightened me all throughout and thanks for this.Regards; https://www.vudu-com-start.com/
  publikované: 07.04.2024 14:25:08 | autor: vudu.com/start (e-mail, web, neautorizovaný)
 11. avseherh
  publikované: 29.04.2024 15:54:39 | autor: bharatbhoomitimes (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014