Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Skutoční hrdinovia neodchádzajú, ostávajú aby boli vzorom pre ostatných

...pre vážne porušenie vojenskej disciplíny museli v minulosti zo služieb Ozbrojených síl SR odísť viacerí radoví profesionálni vojaci. A neodišli ako hrdinovia !

Zasa  na verejnosti rezonuje  príbeh, ktorý ak je pravdivý, je plodom nečinnosti, viacerých autorít tejto spoločnosti. Pre  tých, čo dovolenkujú a politika je im momentálne veľmi vzdialená, uvediem niekoľko citátov zo slovenskej tlače.

„Hrdina odchádza. Štátny tajomník ministerstva vnútra končí pre prácu vo Vojenskom spravodajstve. Premiér a takisto aj minister vnútra a minister obrany mu vyjadrili podporu a tvrdia, že má ich dôveru.“ „Rešpektujem jeho rozhodnutie a som rada, že takýto príklad osobnej politickej zodpovednosti vyvodil, niekto, kto je členom či spolupracovníkom Vojenského spravodajstva, nemá byť politicky aktívny.“ Povedala slovenská prezidentka a vrchná veliteľka.

Na doplnenie uvediem, že predmetný „hrdina“ bol s pravdepodobnosťou, blízkou istote zároveň aj profesionálnym vojakom Ozbrojených síl SR. A tu podľa mňa, spočíva najväčší problém nielen v konaní „hrdinu“, ale aj v reakciách spomínaných autorít.  

1. Každý profesionálny vojak musí konať tak, aby neporušoval zákony. Uvedený pán ale tak nekonal. Lebo porušil vojenskú disciplínu (§ 132 zákon č. 281/2015 Z. z.) a na základe toho mal byť prepustený zo služobného pomeru ( § 83, ktorý znie takto: „Štátna služba profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe a stálej štátnej službe sa skončí prepustením zo služobného pomeru, ak porušil základnú povinnosť profesionálneho vojaka podľa § 134 ods. 1 písm. n) alebo ods. 2 alebo obmedzenie alebo zákaz podľa § 12, alebo zákaz podľa § 13“).  V tomto prípade bol porušený zákaz uvedený v § 12 (...„Profesionálny vojak sa nesmie aktívne zúčastňovať na zhromaždeniach organizovaných politickými stranami alebo politickými hnutiami...“)

2. Denník N zistil, že vo vojenskej tajnej služby pôsobil už od 1. októbra 2019.  Pritom na oficiálnej kandidačnej listine vydanej ministerstvom vnútra si ako zamestnanie, v čase podania kandidátnej listiny píše ako zamestnanie - expert na vyšetrovanie závažných zločinov. Hoci mal byť podľa všetkého, už asi 2 mesiace profesionálnym vojakom. Lehota na podanie kandidátnej listiny totiž končila v nedeľu 1. decembra 2019 o 24:00 h. Podľa medializovaných správ ale dotyčný pán: ... „Od tajných odišiel údajne až 19. marca 2020, a na druhý deň si prevzal dekrét nového poslanca Národnej rady. 21. marca ho už nová vláda vymenovala za štátneho tajomníka rezortu vnútra.“ Podľa všetkého ale nebol prepustený zo služobného pomeru profesionálneho vojaka, pre vedome porušenie zákazu uvedeného v § 12 zákona č. 281/2015 Z. z ., ale odišiel na vlastnú žiadosť. V intenciách toho asi pochybili aj nadriadení tohto profesionálneho vojaka, lebo hneď ako sa dozvedeli, že porušil zákony, mali začať konať v zmysle vyššie citovaného a mali s ním ukončiť služobný pomer z moci úradnej.

3. Vo vzťahu k jeho bezpečnostnej previerke, by mal zrejme konať aj NBÚ a o prácu by sa mala „prihlásiť“ aj inšpekcia ministra obrany,  tak ako sa to robí vždy, ak ide o podobné vedomé porušenie povinnosti, ktorýmkoľvek iným profesionálnym vojakom.

Ja síce nie som na mieste spomínaných autorít, ale  viem, že práve pre vedome a vážne porušenie vojenskej disciplíny, museli v minulosti zo služieb Ozbrojených síl SR odísť viacerí radoví profesionálni vojaci. A neodišli ako hrdinovia ! Keďže, sme v právnom štáte a zákony platia pre každého rovnako, malo by sa aj v prípade hrdinu nášho premiéra  postupovať tak isto. Alebo, akože sa to tiež medzi politikmi s obľubou vravieva. Padni komu padni ? ! Príjemný deň praje doko.


Vojsko | stály odkaz

Komentáre

 1. Ako tento pán môže byť poslancom v NR SR, keď
  miesto poslanca získal, mierne povedané, na iné zamestnanie aké v skutočnosti mal ? Ak by tam bol uviedol, že je profesionálny vojak kde je záruka, žeby ho nevolilo menej voličov ?
  publikované: | autor: doko (e-mail, web, neautorizovaný)
 2. Profesionálni vojaci na rozdiel od poslancov NR SR majú svoj
  Etický kódex (od 1.1.2016) Pán "hrdina" asi o tom nemá ani páru. Preto ho treba pripomenúť aj verejnosti.
  " Mravné požiadavky na profesionálneho vojaka
  (1) Na profesionálneho vojaka sú kladené tieto mravné požiadavky:
  a) vernosť Slovenskej republike,
  b) čestnosť,
  c) statočnosť,
  d) disciplinovanosť,
  e) hrdosť na príslušnosť k ozbrojeným silám,
  f) tímová zodpovednosť,
  g) obetavosť."
  Celé znenie je na:
  https://www.regrutacia.sk/data/files/391_ekprv.pdf

  publikované: | autor: doko (e-mail, web, neautorizovaný)
 3. Rešpektovanie etického kódexu je súčasťou dodržiavania služobnej disciplíny
  profesionálneho vojaka, a to v rozsahu jeho práv a povinností. Profesionálny vojak sa správa pri výkone štátnej služby a mimo výkonu štátnej služby v súlade s etickým kódexom tak, aby neohrozoval a nepoškodzoval vážnosť a dobré meno ozbrojených síl.
  publikované: | autor: doko (e-mail, web, neautorizovaný)
 4. Čestnosť je základom budovania prirodzeného rešpektu a vzájomnej dôvery.
  Prejavuje sa úprimnosťou, spravodlivosťou a súladom slov a činov. Osobnú česť vkladá profesionálny vojak ako svoj záväzok do naplnenia vojenskej prísahy. Profesionálny vojak sa zdržiava takého správania a konania, ktorým by ohrozil svoju česť.
  publikované: | autor: doko (e-mail, web, neautorizovaný)
 5. Zákon o priestupkoch. § 21 Priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne
  uvedie nesprávny alebo neúplný údaj orgánu štátnej správy alebo obci, inej právnickej osobe alebo im požadovaný údaj zatají, hoci má povinnosť takýto údaj uviesť. Za takýto priestupok možno uložiť pokutu do 99 eur.
  publikované: | autor: doko (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014