doko

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Poberatelia výsluhových dôchodkov, dostanú od roku 2024 tiež 13. dôchodok

...Suma 13. dôchodku je najmenej 300 eur. V roku 2024, by to malo byť 606,3 eura....

10. 1. 2024 vláda SR na svojom zasadaní schválila novelu zákona č. 461/2003 Z. z. V tejto novele je v Čl. IV. zahrnutá aj zmena zákona 328/2002 Z. z. kde je upravený spôsob vyplácania 13. dôchodku. Zákon má nadobudnúť účinnosť 1. júla 2024. Navrhuje sa v ňom aby aj poberateľovi výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení, poberateľovi invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku, ktorí majú nárok na výplatu tohto dôchodku v decembri príslušného kalendárneho roka, vyplatil útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo VÚSZ v decembri príslušného kalendárneho roka 13. dôchodok a to vo výške priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky vykázanej Sociálnou poisťovňou za kalendárny rok, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Suma 13. dôchodku je najmenej 300 eur. V roku 2024, by to malo byť 606,3 eura.

Pri súbehu nárokov na dva alebo viaceré 13. dôchodky podľa zákona č. 461/2003 Z. z. alebo pri súbehu nárokov na dva alebo viaceré 13. dôchodky podľa zákona č. 328/2002 Z. z.  sa vyplatí len jeden 13. dôchodok, a to ten, ktorého suma je najvyššia. Nárok na 13. dôchodok, ktorý sa nevyplatil, zaniká. Novela zákona ráta aj s možnosťou, že vláda SR svojim nariadením stanoví skorší termín výplaty pomernej časti 13. dôchodku. Potom ale suma 13. dôchodku, na výplatu ktorého vznikne nárok v decembri príslušného kalendárneho roka, sa zníži o sumu už vyplatenej pomernej časti 13. dôchodku. O priznaní 13. dôchodku sa písomné rozhodnutie nevyhotovuje. Za príslušný kalendárny rok sa na účely 13. dôchodku považuje kalendárny rok, do ktorého spadá kalendárny mesiac, za ktorý sa posudzuje splnenie podmienok na vznik nároku na 13. dôchodok a jeho výplatu. 13. dôchodok sa nezlučuje s dôchodkom, s ktorým sa vypláca.

Na záver treba pripomenúť, že tento vládny návrh zákona musí byť prerokovaný v NR SR. Tu sa ale môže zmeniť jeho znenie.  Platiť môže až po schválení v pléne NR SR. Účinnosť nadobudne po zverejnení v Zbierke zákonov SR. Svetu mier a spravodlivé dôchodkové zabezpečenie všetkým praje doko.


Vojsko | stály odkaz

Komentáre

 1. Spoločnou témou zostali už iba tie peniaze - asi
  Želám všetkým všetko dobré v novom roku. Obzvlášť tým, čo prispievajú, alebo len tak čítajú aj webstránku BZ. Už tam neprispievam, nakoľko mnou vysoko vážený pán povolil rozpory medzi samotnými bývalými príslušníkmi ozbrojencov a to je veru pre mňa zásada číslo 1. Škoda.
  Pán Kotulič tu v stanovisku predostrel širokej verejnosti poznatok o navrhovanej právnej norme, týkajúcej sa 13. dôchodku aj pre nás, bývalých / ale pevne dúfam, že aj budúcich / ozbrojencov. Veľmi pekne mu za toto ďakujem. Venuje sa na úkor iných svojich aktivít aj otázke sociálneho zabezpečenia pre nás. Vyslovím a dúfam, že oprávnene, myšlienku - kde sú zas tí naši - vaši oficiálni kolegovia z tých stavovských organizácií? Prečo sa spytujem? Nuž...
  Po naštudovaní si príspevku / okrem iného/ si však dovolím položiť otázku, ktorú hádam nejaký ten ,,odvážlivec,, na pôde parlamentu počas rozpravy aj položí. Teda, otázka znie: ,,Prečo sa neprizná 13 dôchodok z oboch dosiahnutých dôchodkov,,? Teda, ak má bývalý ozbrojenec dnes priznaný aj výsluhový dôchodok, ale súčasne pracoval v civile ďalej a splnil podmienky na ,,civilný,, dôchodok a má ho už priznaný. Ak sa tu vyjadrí niekto k tomuto ,,problému ,, budem naozaj veľmi rád.
  Ďakujem autorovi článku a súčasne všetkým, ktorí sa vyjadria.
  publikované: 11.01.2024 14:22:11 | autor: Ivan Čaniga (e-mail, web, neautorizovaný)
 2. připomínka
  Dobrý den, chtěl bych upozornit na formulaci .....v decembri príslušného kalendárneho roka, vyplatil útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo VÚSZ v decembri príslušného kalendárneho roka 13. dôchodok a to vo výške priemernej mesačnej sumy p r í s l u š n e j dôchodkovej dávky.....za kalendárny rok, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku..... co je podle mého mínění průměrný výsluhový důchod.
  publikované: 15.01.2024 09:31:43 | autor: Jaroslav Bednařík (e-mail, web, neautorizovaný)
 3. Z dôvodovej správy sa dá len vycítiť, že príslušná dôchodková dávka
  by mala byť (vdovský, vdovecký, invalidný a sirotský dôchodok) ale uvidíme ako to nakoniec v parlamente prejde. Návrh zákona je od 12.1.2024 už v NR SR pod ČT 137 a zrejme bude zaradený na program nasledujúcej schôdze NR SR https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=9609
  publikované: 17.01.2024 12:28:45 | autor: doko (e-mail, web, neautorizovaný)
 4. Doplněk
  Nevzal jsem do úvahy § 78e: ....vyplatí útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia v decembri príslušného kalendárneho roka 13. dôchodok vo výške priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky vykázanej Sociálnou poisťovňou za kalendárny rok, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Suma 13. dôchodku je najmenej 300 eur. Príslušnou dôchodkovou dávkou podľa prvej vety pre
  a)v ý s l u h o v ý dôchodok je s t a r o b n ý dôchodok, ....
  Omlouvám se.
  publikované: 21.01.2024 16:04:51 | autor: Jaroslav Bednařík (e-mail, web, neautorizovaný)
 5. Od 1.7.2024 bude platiť
  nová SIEDMA ČASŤ s názvom 13. DÔCHODOK konkrétne § 78e zákona 328/2002 Z. z., kde sú určené podmienky vyplácania tejto dávky https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/328/20230701.html
  publikované: 13.06.2024 12:16:36 | autor: doko (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014