doko

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Zmeny vo vyplácaní dôchodkov v roku 2024

... Rozlišovať treba aj to, či ide o tzv. civilné dôchodkové dávky (zákon 461/2003) alebo o tzv. vojenské (zákon 328/2002).

Záver roka 2023, bol poznačený rýchlym prijímaním zákonov v NR SR. A tak sa mohlo stať, že niektoré zmeny v zákonoch, platné už od 1.1.2024, mnohí z nás ani nezaregistrovali. V médiách preto dochádza k nejednotnému vysvetľovaniu napr. aj termínov vo vyplácaní dôchodkových dávok. Rozlišovať treba aj to, či ide o tzv. civilné dôchodkové dávky (zákon 461/2003) alebo o tzv. vojenské (zákon 328/2002). Takže, odcitujem vybrané časti zo zákonov, týkajúcich sa spomenutého problému.

V zákone 461/2003 Z. z. sa nemení: § 114  - Nárok na výplatu dávky alebo jej časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý dávka alebo jej časť patrili. § 116 - Dôchodkové dávky, úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách. Deň splatnosti dávky určí Sociálna poisťovňa.  Sumy dávok sa zaokrúhľujú na 10 eurocentov nahor.

V zákone 461/2003 Z. z. sa mení: Rodičovský dôchodok sa nebude vyplácať v pravidelných mesačných lehotách za príslušné kalendárne mesiace. Totiž zákon č. 530/2023 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií (vyhlásený 30.12.2023), zmenil od 1.1.2024 znenie ust. § 116 odsek 3 takto:  „Rodičovský dôchodok sa jednorazovo vyplatí v jednej úhrnnej splátke v júni príslušného kalendárneho roka alebo mesiaci nasledujúcom po mesiaci jún príslušného kalendárneho roka, v ktorom sa prvýkrát vyplatí splátka dôchodku.“.

V zákone 328/2002  Z. z. sa nemení: § 84 - Na rodičovský dôchodok sa primerane vzťahujú ustanovenia § 84 ods. 5, § 100 ods. 2, § 105, § 106, § 113 až § 117 a 120§ 84a - Policajt a profesionálny vojak predkladá vyhlásenie podľa § 78b ods. 1 na predpísanom tlačive vydanom útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia. O priznaní rodičovského dôchodku sa písomné rozhodnutie nevyhotovuje. § 100 ods. 2 - Opakujúce sa dávky úrazového zabezpečenia a výsluhového zabezpečenia podľa tohto zákona a dávky dôchodkového poistenia podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení sa vyplácajú v určenom výplatnom termíne na bežný kalendárny mesiac. Termín a spôsob výplaty dávok v hotovostnej alebo bezhotovostnej forme určí vo svojej pôsobnosti minister. § 107 - Nárok na výplatu dávky nemocenského zabezpečenia, úrazového zabezpečenia a výsluhového zabezpečenia alebo jej časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa vzniku nároku na jej výplatu. § 109 -  Sumy jednotlivých dávok sociálneho zabezpečenia vyplácané podľa tohto zákona sa zaokrúhľujú na eurocenty smerom nahor.

Zákon č. 530/2023 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií (vyhlásený 30.12.2023) od 1.1.2024 nezmenil žiadne ustanovenie v zákone č. 328/2002 Z. z. Taktiež nezmenil ani doteraz platné ustanovenia týkajúce sa valorizácii. Všetko najlepšie v roku 2024, najmä svet bez vojen a zmätkov, všetkým  praje doko.


Zákony | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014