Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Nie všetci vyslúžilci dostanú 13. dôchodok

..aspoň mne to tak vychádza po prečítaní predmetnej novely zákona ...
Dnes 19.3.2020 zverejnili v zbierke zákonov  zákon č. 46/2020 Z. z. ktorým sa novelizuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Áno, to je tá novela, ktorá rieši 13. dôchodky. Síce zákon platí od 1.4.2020 ale ústavný súd ešte môže rozhodnúť inak. Prezidentka SR totiž túto novelu s pripomienkami poslala na ústavný  súd.

A keďže tento zákon rieši nielen civilné 13. dôchodky (tie sú pomerne jasne definované), ale aj výsluhové dôchodky bývalých príslušníkov bezpečnostných zložiek, medzi ktorých patria aj vyslúžili policajti a vojaci, treba sa im venovať viac, lebo 13. dôchodky sa nedotýkajú všetkých poberateľov VD. Takže, vyššie spomínaná novela problematiku 13. dôchodkov vyslúžilcov rieši nasledovne. Citujem: Čl. IV  Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov sa mení tak, že za § 143ak sa vkladá nový § 143al, ktorý vrátane nadpisu znie doslovne takto:

„§ 143al Prechodné ustanovenie účinné od 1. apríla 2020

(1) Poberateľovi starobného dôchodku, invalidného dôchodku, sociálneho dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku alebo sirotského dôchodku podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení, ktoré vypláca útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, poberateľovi výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku, ktorému bol na tento dôchodok prekvalifikovaný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok, dôchodok za výsluhu rokov, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok priznaný podľa všeobecných predpisov o sociálnom zabezpečení, na ktoré vznikol nárok do 30. apríla 1998 a stali sa dávkami výsluhového zabezpečenia podľa predpisu účinného od 1. mája 1998 alebo na ktoré vznikol nárok do 30. júna 2002 a stali sa dávkami výsluhového zabezpečenia podľa tohto zákona, a poberateľovi vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku po poberateľovi prekvalifikovaného starobného dôchodku, prekvalifikovaného invalidného dôchodku, prekvalifikovaného čiastočného invalidného dôchodku alebo prekvalifikovaného dôchodku za výsluhu rokov, ktorí majú nárok na výplatu tohto dôchodku v novembri kalendárneho roka vyplatí útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia v novembri spolu s príslušnou dôchodkovou dávkou 13. dôchodok vo výške priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky vykázanej Sociálnou poisťovňou k 31. decembru kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa určuje suma 13. dôchodku. Príslušnou dôchodkovou dávkou podľa prvej vety pre

a) výsluhový dôchodok je starobný dôchodok,

b) invalidný výsluhový dôchodok je invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,

c) vdovský výsluhový dôchodok je vdovský dôchodok,

d) vdovecký výsluhový dôchodok je vdovecký dôchodok,

e) sirotský výsluhový dôchodok je sirotský dôchodok.

(2) Pri súbehu nárokov na dva alebo viaceré 13. dôchodky podľa tohto zákona alebo pri súbehu nárokov na dva alebo viaceré 13. dôchodky podľa tohto zákona a osobitného predpisu69) sa vyplatí len jeden 13. dôchodok, a to ten, ktorého suma je najvyššia. Ak je suma 13. dôchodku podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu69) rovnaká, nárok na 13. dôchodok podľa tohto zákona zaniká.

(3)  Výdavky na 13. dôchodok sú výdavkami osobitného účtu.“.

Ak to prenesieme do hovorovej reči, potom by 13. dôchodok podľa mňa, mali dostať len tí vyslúžilci, ktorí mali priznané dôchodky z výsluhového zabezpečenia do 30.6.2002. Asi je to aj preto, lebo od 1.7.2002 sa VD oproti zrovnateľným VD vyplácaným do 30.6.2002 zvýšili zhruba o 70 až 100 euro. Viem, že teraz nás viac zaujíma boj s koronavírusom a ochorením COVID-19, ale malé odskočenie k možnej budúcnosti  mi snáď nebude nikto zazlievať. Potešiť by nás mal aspoň nemenný fakt, že dnes je Jozefa a o niekoľko málo hodín, 20.3.3020 o 3.49 hod. stredoeurópskeho času (SEČ) sa na Slovensku,  v deň jarnej rovnodennosti, začína dlho očakávaná jar. doko


Vojsko | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014