Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Na celom území Slovenska je vyhlásená mimoriadna situácia

... stručné právne minimum o mimoriadnej situácii...
„Vláda SR vyhlásila v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu na celom území krajiny mimoriadnu situáciu. Platí od štvrtka (12. 3.) od 6.00 h.“

To je oficiálna správa z médií vydaná 11.3.2020 krátko pred 19,00 hod.  Takže nikto nevyhlásil výnimočný stav ani núdzový stav, ale je vyhlásená mimoriadna situácia. Vláda to urobila v zmysle zákona č.  387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu. Podľa tohto zákona  sa krízovou situáciou mimo času vojny a vojnového stavu rozumie obdobie, počas ktorého je bezprostredne ohrozená alebo narušená bezpečnosť štátu. Preto ústavné orgány (napr. vláda) môžu po splnení podmienok ustanovených v zákone na riešenie krízovej situácie vyhlásiť výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadnu situáciu.  Na vyhlásenom území sa začína uplatňovať systém  krízového riadenia, ktorý tvorí  súhrn riadiacich činností orgánov krízového riadenia (napr. ústredný krízový štáb).

Orgánmi krízového riadenia sú vláda, Bezpečnostná rada SR, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy. Národná banka Slovenska, bezpečnostná rada kraja, obvodný úrad, bezpečnostná rada okresu a obec. Úsilie týchto orgánov je zamerané predovšetkým na analýzu a vyhodnotenie bezpečnostných rizík a ohrození, plánovanie, prijímanie preventívnych opatrení, organizovanie, realizáciu a kontrolu činností vykonávaných pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení. Ich prácu riadi zriadený krízový štáb, ktorého úlohou je analyzovať riziká krízovej situácie, navrhovať opatrenia na jej riešenie a koordinovať činnosť zložiek v jeho pôsobnosti v období krízovej situácie.Základným bezpečnostným záujmom štátu v týchto situáciách je najmä zachovanie mieru a bezpečnosti štátu, zabezpečenie demokratického poriadku, ochrany života a zdravia osôb, ochrany majetku vrátane objektov, v ktorých orgány verejnej moci vykonávajú svoju činnosť, riadneho fungovania hospodárstva a orgánov verejnej moci a ochrany životného prostredia.

Mimoriadna situácia je definovaná v zákone 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva takto: mimoriadnou situáciou sa rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok, ktorá je vyhlásená podľa tohto zákona; počas nej sa vykonávajú opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti. Pričom mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa, ohrozenie verejného zdravia II. stupňa alebo teroristický útok. Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. Po vyhlásení mimoriadnej situácie sa vykonávajú tieto úlohy a opatrenia: záchranné práce silami a prostriedkami z celého územia, na ktorom bola vyhlásená mimoriadna situácia, evakuácia, núdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie alebo použitie zložiek integrovaného záchranného systému. Fyzická osoba má právo na včasné varovanie pred hroziacim nebezpečenstvom, na evakuáciu a ukrytie a na informácie o spôsobe ochrany, na bezprostrednú pomoc pri ohrození života, zdravia a majetku. Povinnosti právnických osôb sú uvedené v ust. § 16 zákona o civilnej ochrane obyvateľstva.     https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1994/42/20180901#predpis.hlava-stvrta

Ak došlo u fyzickej osoby k poškodeniu na zdraví v súvislosti s pomocou, ktorú poskytovala pri odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti, uhradí vzniknutú škodu štát obdobne ako pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania. Náhradu škody poskytuje v zastúpení štátu ministerstvo vnútra. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1994/42/20180901#predpis.hlava-piata

Za priestupok spáchaný počas mimoriadnej situácie hrozí fyzickej osobe pokuta do 1659 eur. Za správny delikt hrozí právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi pokuta do 33 000 eur. Prajem nám všetkým zdravie a veľa šťastia, vôle, trpezlivosti a ohľaduplnosti pri riešení tejto situácie. doko.Zákony | stály odkaz

Komentáre

  1. Web linka ústredného krízového štábu vlády SR
    publikované: | autor: doko (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014