Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Koho alebo čoho sa boja ?

... údaje môže Úrad verejného zdravotníctva zbierať, spracúvať a uchovávať počas trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu, najdlhšie však do 31. decembra 2020...
Zrejme ste tiež, tak ako ja, zaregistrovali mediálne prestrelky medzi poslancami koalície a opozície, ktoré sa týkajú zmeny zákona o elektronických komunikáciách. Konkrétne ide o určenie ďalšieho orgánu štátu, ktorým je Úrad verejného zdravotníctva, a ktorý tak už môže v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu zbierať, spracúvať a uchovávať niektoré údaje, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva a to maximálne do 31. decembra 2020. Totiž aj pred účinnosťou tejto novely mal operátor povinnosť uchovávať údaje o svojich klientoch vtedy, ak k tomu dostal príkaz alebo súhlas sudcu, ale najviac na 6 mesiacov. Dnes podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, môže operátor na účely uzavretia a plnenia zmluvy o poskytovaní verejných služieb, jej zmeny, ukončenia alebo prenesenia čísla, fakturácie, prijímania a evidencie platieb, pohľadávok a postupovania pohľadávok a vypracovania zoznamu účastníkov získavať a spracúvať údaje účastníkov, ktorými sú:

telefónne číslo, výška neuhradených záväzkov a meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti fyzickej osoby, štátnu príslušnosť, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby – podnikateľa, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby. Okrem toho je na účely poskytovania údajov na príkaz alebo súhlas sudcu, povinný uchovávať aj prevádzkové údaje, lokalizačné údaje a údaje komunikujúcich strán. Podľa uvedeného zákona, ale nie všetky spomenuté údaje sú aj predmetom telekomunikačného tajomstva.

Tajomstvom je obsah prenášaných správ, súvisiace údaje komunikujúcich strán, ktorými sú telefónne číslo, obchodné meno a sídlo právnickej osoby, alebo obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo osobné údaje fyzickej osoby, ktorými sú meno, priezvisko, titul a adresa trvalého pobytu. Predmetom telekomunikačného tajomstva ale nie sú údaje, ktoré sú zverejnené v telefónnom zozname, prevádzkové údaje a lokalizačné údaje. Telekomunikačné tajomstvo je povinný zachovávať každý, kto príde s jeho predmetom do styku pri poskytovaní sietí a služieb, pri používaní služieb, náhodne alebo inak.  Tieto údaje majú byť na konci obdobia určeného na ich uchovávanie zlikvidované. Okrem údajov, ktoré už boli poskytnuté oprávneným osobám.

A čo sa teda prijatou novelou zmení ? Citujem : ...“ § 63 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie: (18) Údaje, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva podľa odseku 1 písm. b) až d)...  ( t. z. – že ide o  údaje komunikujúcich strán, ktorými sú telefónne číslo, obchodné meno a sídlo právnickej osoby, alebo obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo osobné údaje fyzickej osoby, ktorými sú meno, priezvisko, titul a adresa trvalého pobytu; predmetom telekomunikačného tajomstva nie sú údaje, ktoré sú zverejnené v telefónnom zozname, prevádzkové údaje a lokalizačné údaje) ... možno v čase mimoriadnej situácie46d) alebo núdzového stavu46e) v zdravotníctve sprístupňovať Úradu verejného zdravotníctva46f) na účel ich zberu, spracovávania a uchovávania v rozsahu potrebnom na identifikáciu fyzických osôb v záujme ochrany života a zdravia, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie46g) alebo šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. Údaje podľa predchádzajúcej vety môže Úrad verejného zdravotníctva zbierať, spracúvať a uchovávať počas trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu najdlhšie však do 31. decembra 2020.“   Tento zákon nadobúda účinnosť dňom zverejnenia v zbierke zákonov.

Takže, prečo by sme sa mali báť, že ľuďom, ktorí zákony dodržiavajú, by tento zákon mohol znepríjemniť ich život ?  O to viac, keď okrem operátorov mnoho údajov o nás a našich aktivitách, zbierajú aj iné firmy. Napríklad tie, čo monitorujú mediálny priestor. Potvrdzuje to aj nasledujúca výzva na predloženie cenovej ponuky, zverejnená na internete. Ide v nej o denné monitorovanie a dodanie písomných výstupov z monitorovania (ďalej len „monitoring“) rozhlasových a televíznych staníc a denného monitoringu tlačených periodík, slovenských a zahraničných internetových stránok a portálov (prílohy č. 2, 3, 4 a 5) elektronickou cestou na adresu monitoring@mod.gov.sk, v slovenskom jazyku (české médiá a SLOVAK SPECTATOR v pôvodnom znení) s prepisom príspevkov vzťahujúcich sa na Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a ozbrojené sily Slovenskej republiky https://www.mod.gov.sk/data/att/93643.pdf Mnoho zdravia, síl a optimizmu do ďalších dní, praje doko.


Zákony | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014