doko

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Ako sa má zmeniť vyplatenie 13. dôchodku v roku 2023 ?

...Návrh novely zákona má byť v NR SR schválený v skrátenom legislatívnom konaní a to preto aby sa v decembri 2023 ...

 V NR SR je už predložený vládny návrh novely zákona, ktorým sa zmení doterajší zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku takto: „ Čl. I - Zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku sa dopĺňa takto: Za § 13 sa vkladá § 14, ktorý vrátane nadpisu znie: „§ 14 Prechodné ustanovenia účinné dňom vyhlásenia

(1) Nárok na 13. dôchodok v decembri 2023 poberateľ dôchodku, ktorý v decembri 2023 nárok na výplatu dôchodku podľa § 2.

(2) Suma 13. dôchodku podľa odseku 1 je 150 eur.

(3) 13. dôchodok podľa odseku 1 sa vyplatí v decembri 2023.

(4) Na 13. dôchodok podľa odseku 1 sa § 4, § 5, § 6 ods. 2 a 3, § 7, § 8 ods. 2 a 3 a § 10 vzťahujú rovnako.“.

Čl. II  Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.“  Podrobnosti na https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=9498

Na vysvetlenie dopĺňam, že nová  suma 13. dôchodku, sa má miesto vládou navrhovaných 150 eur, zmeniť na 300 eur a to formou poslaneckého návrhu. Až do nadobudnutia účinnosti tejto novely zákona, ale ešte stále platí § 3 z doteraz platného zákona, ktorá stanovuje sumu 13. dôchodku v rozpätí 50 až 300 euro.

Keďže, nie každý vie, čo obsahuje spomínané ustanovenie § 2 v doteraz platnom zákone č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku, dovolím si toto vysvetlenie. Ide o štátnu sociálnu dávku, ktorá má toto znenie:  „ Nárok na 13. dôchodok má poberateľ dôchodku, ktorý má v novembri kalendárneho roka nárok na výplatu 

a) starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, sirotského dôchodku alebo sociálneho dôchodku podľa osobitných predpisov,1)

b) výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku prekvalifikovaného podľa osobitného predpisu2) zo starobného dôchodku, invalidného dôchodku, čiastočného invalidného dôchodku, dôchodku za výsluhu rokov, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku alebo sirotského dôchodku priznaného podľa všeobecných predpisov o sociálnom zabezpečení, na ktoré vznikol nárok do 30. apríla 1998 a stali sa dávkami výsluhového zabezpečenia podľa predpisu účinného od 1. mája 1998 alebo na ktoré vznikol nárok do 30. júna 2002 a stali sa dávkami výsluhového zabezpečenia podľa osobitného predpisu,2)

c) vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku po poberateľovi prekvalifikovaného starobného dôchodku, prekvalifikovaného invalidného dôchodku, prekvalifikovaného čiastočného invalidného dôchodku alebo prekvalifikovaného dôchodku za výsluhu rokov.“ Podrobnosti  na  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/296/20230101 

Čo na záver ?  Návrh novely zákona má byť v NR SR schválený v skrátenom legislatívnom konaní a to preto aby sa v decembri 2023,  mohla vyplatiť aj zmenená výška 13. dôchodku, teda 300 euro. Prajem svetu mier. doko


Zákony | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014