Jozef Kotulič

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

13. dôchodok v decembri 2020 ako jedna sociálna dávka, pre každého dôchodcu, ale v rôznej výške.

...Ak úhrn súm je vyšší ako 214,83 € suma 13. dôchodku je najmenej 50 eur.
21. októbra 2020 schválila NR SR zákon, ktorý upravuje poskytovanie 13. dôchodku. Podľa neho má 13. dôchodok  charakter štátnej sociálnej dávky. Nárok naň má poberateľ dôchodku, ktorý v novembri kalendárneho roka nárok na výplatu:

a) starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, sirotského dôchodku alebo sociálneho dôchodku podľa osobitných predpisov

b) výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku prekvalifikovaného podľa osobitného predpisu zo starobného dôchodku, invalidného dôchodku, čiastočného invalidného dôchodku, dôchodku za výsluhu rokov, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku alebo sirotského dôchodku priznaného podľa všeobecných predpisov o sociálnom zabezpečení, na ktoré vznikol nárok do 30. apríla 1998 a stali sa dávkami výsluhového zabezpečenia podľa predpisu účinného od 1. mája 1998 alebo na ktoré vznikol nárok do 30. júna 2002 a stali sa dávkami výsluhového zabezpečenia podľa osobitného predpisu

c) vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku po poberateľovi prekvalifikovaného starobného dôchodku, prekvalifikovaného invalidného dôchodku, prekvalifikovaného čiastočného invalidného dôchodku alebo prekvalifikovaného dôchodku za výsluhu rokov.

Suma 13. dôchodku je 300 eur, ak úhrn súm je najviac v sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (214,83 €).  Suma 13. dôchodku sa určí podľa tohto vzorca:

TD = max {300 – 0,36 * (D - ŽM); 50},

kde TD je suma 13. dôchodku, D je suma dôchodku alebo úhrn súm plnení, ŽM je suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Ak úhrn súm je vyšší ako 214,83 € suma 13. dôchodku je najmenej 50 eur. Suma 13. dôchodku sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Do úhrnu súm plnení sa započítava aj dôchodok vyplácaný z cudziny, dôchodok vyplácaný podľa osobitného predpisu, dôchodok vyplácaný zo starobného dôchodkového sporenia,, vyrovnávací príplatok, dávka vyplácaná z cudziny, ktorá je obdobná vyrovnávaciemu príplatku. Na prepočet dôchodku a dávky, ktoré sa poberateľovi dôchodku vyplácajú v cudzej mene, sa použije referenčný výmenný kurz, ktorý je platný k 1. septembru kalendárneho roka.

13. dôchodok poskytuje ten orgán, ktorý o 13. dôchodku rozhoduje.  Ak poberateľovi dôchodku vypláca dôchodok súčasne Sociálna poisťovňa a úrad, 13. dôchodok sa poskytne k dôchodku, ktorý je najvyšší.

Spoločné ustanovenia zákona spresňujú, že 13. dôchodok sa nezlučuje s dôchodkom, s ktorým sa vypláca. Vyplatí sa v deň splatnosti dôchodku a to v novembri kalendárneho roka. Pri súbehu nárokov na výplatu viacerých dôchodkov sa vyplatí len jeden 13. dôchodok. Nárok na 13. dôchodok v roku 2020 poberateľ dôchodku, ktorý v decembri 2020 nárok na výplatu dôchodku. Vyplatí sa v deň splatnosti dôchodku v decembri 2020. Pritom poberateľ viacerých dôchodkov a dávok (iných ako sú uvedené hore pod písm. a) až c)  je povinný do 15. novembra 2020 toto oznámiť príslušnému orgánu verejnej správy.

Obsah tohto blogu je len stručným informatívnym výberom zo schváleného zákona. Prajem príjemný deň. doko


Zákony | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014